Bolagsstyrning

Auriant Mining AB är ett svenskt gruvbolag med verksamhet i östra Sibirien i Ryssland. Auriant Mining AB bildades 2004, och är sedan den 19 juli 2010 noterat på den svenska börsen Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets aktier handlas under förkortningen ”AUR”. Auriant har tillämpat Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan den 1 juli 2008. Koden baseras på principen "uppfyll eller förklara". Principen innebär att de företag som tillämpar koden kan avvika från de individuella reglerna. De måste dock ge en förklaring till en sådan avvikelse. Information om koden finns på Kollegiet för svensk bolagsstyrnings hemsida: www.bolagsstyrning.se

Bolagsstyrningsrapporter

Revisor

Extra bolagstämma höll den 31 oktober 2023 beslutade att välja den auktoriserade revisorn Johan Kaijser som bolagets nya revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen

Valberedningen inför årsstämman 2024 och eventuell tidigare relevant bolagsstämma består av:
- Per Åhlgren, valberedningens ordförande utsedd av GoMobile Nu AB;

- Risto Silander, utsedd av Bertil Holdings Limited;

- Peter Daresbury, styrelseordförande i Bolaget.

Valberedningen kan nås genom e-post till valberedning@auriant.se eller via brev till:

Auriant Mining AB
Box 55696
102 15 Stockholm, Sverige


Instruktion för valberedningen

Valberedningen ska förbereda ett förslag, till följande beslut som ska presenteras på årsstämman:
a) förslag till ordförande vid årsstämman,
b) förslag till antal styrelseledamöter,
c) förslag till val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt ordförande i styrelsen,
d) förslag till styrelsearvoden för varje styrelseledamot och suppleant, samt ersättning för utskottsarbete,
e) förslag till val av en revisor,
f) förslag till revisorsarvode,
g) förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning,
h) förslag i andra frågor som kan krävas enligt Svensk kod för bolagsstyrning,
i) förslag om ändringar av denna instruktion om det anses nödvändigt.

Valberedningen ska begära finans- och revisionsutskottets rekommendation om val av revisor. Om valberedningens förslag till årsstämman skiljer sig från det alternativ som utskottet förordat, ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget.

Om valberedningens förslag på en punkt innebär en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning, ska valberedningen lämna in en förklaring till varför avvikelsen är motiverad. Förklaringen ska inkluderas i ett uttalande från valberedningen, där dess förslag presenteras.

Det första mötet i valberedningen ska sammankallas av styrelsens ordförande, och de återstående mötena ska sammankallas av valberedningens ordförande. För att vara giltigt måste valberedningens beslut stödjas av två tredjedelar av dess ledamöter. Inget arvode ska betalas till ledamöterna i valberedningen. Bolaget kan ersätta valberedningen för skäliga kostnader till följd av resor och utredningar. Denna instruktion, för valberedningen, ska gälla tills årsstämman beslutar att ändra den.

Bolagsstämmor

Årsstämma 2024:
Årsstämma i Auriant Mining AB (publ) hölls den 14 maj 2024 på Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm.
Extra bolagsstämma 2023:
Extra bolagsstämma i Auriant Mining AB (publ.) hölls den 31 oktober 2023 på Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm.
Årsstämma 2023:
Årsstämma i Auriant Mining AB (publ) hölls den 16 maj 2023 på Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm.
Extra bolagsstämma 2022:
Extra bolagsstämma i Auriant Mining AB (publ.) hölls den 28 december 2022. Extra bolagsstämma genomfördes enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.
Årsstämma 2022:
Årsstämma i Auriant Mining AB (publ) hölls den 10 maj 2022. Årsstämman utfördes enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.
tidigare år
Extra bolagsstämma 2021:
Extra bolagsstämma i Auriant Mining AB (publ) hölls den 22 december 2021. På grund av den fortsatta spridningen av Covid-19 genomfördes extra bolagsstämma enbart genom förhandsröstning utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.
Årsstämma 2021:
Årsstämma i Auriant Mining AB( publ) hölls den 11 Maj 2021. För att motverka spridning av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.
Årsstämma 2020:
Årsstämma i Auriant Mining AB( publ) hölls den 19 Maj 2020 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm.
Årsstämma 2019:
Årsstämma i Auriant Mining AB( publ) hölls den 14 Maj 2019 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm.
Årsstämma 2018:
Årsstämma i Auriant Mining AB( publ) hölls den 14 Maj 2018 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm.
Extra bolagsstämma 2017:
Extra bolagsstämma hölls i den 3 augusti 2017
Årsstämma 2016:
Årsstämma i Auriant Mining AB (publ) hölls i den 12 maj, 2016
Årsstämma 2015:
Årsstämma i Auriant Mining AB (publ) hölls i den 12 maj, 2015
Årsstämma 2014:
Årsstämma i Auriant Mining AB (publ) hölls i Tisdag den 13 Maj, 2014 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm.
Årsstämma 2013:
Årsstämma i Auriant Mining AB (publ) har avhållits onsdagen den 15 maj 2013 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm
Extra bolagsstämma november 2012:
En extra bolagsstämma i Auriant Mining AB har avhållits den 27 november 2012.
Årsstämma 2012:
Årsstämma hölls torsdagen den 24 maj 2012 i Stockholm på Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm, med början kl. 10.00.
Årsstämma 2011:
Årsstämma hölls måndagen den 31 maj 2011 i Stockholm på Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm, med början kl. 15.00.
Årsstämma 2010:
Årsstämma i Central Asia Gold AB hölls måndagen den 28 juni 2010, kl. 15.00 i IVA:s konferenslokaler på Grev Turegatan 16 i Stockholm.
Årsstämma 2009:
Årsstämma i Central Asia Gold AB hölls onsdagen den 27 maj 2009, kl. 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm..
Extra bolagsstämma 2009:
En extra bolagsstämma i Central Asia Gold AB har avhållits den 12 mars 2009.
Handlingar inför stämman:
Årsstämma 2008:
Årsstämma i Central Asia Gold AB har avhållits den 12 juni 2008
Extra bolagsstämma maj 2008:
En extra bolagsstämma har avhållits den 21 maj 2008.
Årsstämma 2007:
Årsstämma har avhållits den 12 juni 2007.

Bolagsordning

1. Firma

Bolagets firma är Auriant Mining AB (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

3. Verksamhet

Bolaget skall bedriva produktion och/eller prospektering av mineraler i eget namn, via dotterbolag eller genom mindre delägarskap ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet utgörs lägst av 500 000 kronor och högst av 2 000 000 kronor.

5. Antalet Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 47 400 000 och högst 189 600 000.

6. Styrelse och revisorer

Styrelsen består av lägst tre och högst tio ledamöter och högst fem styrelsesuppleanter.

Bolaget skall ha 1 eller 2 revisorer med eller utan revisorssuppleant.

7. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

8. Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Godkännande av dagordningen.
4) Val av en eller två justeringsmän.
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7) Beslut:
a) om fastställelse av resultat- och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
8) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9) Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

9. Räkenskapsår

Kalenderår är räkenskapsår.

10. Deltagande på bolagsstämman

För att få deltaga på bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före kl. 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

* * * *