Uzhunzhul

Nyckel licensvillkor:
Utgiven: den 20 November 2008
Gäller: den 20 November 2031
Området: 134 km2

Licens

Licensområdets yta uppgår till 134 km2. Det är beläget i republiken Khakassia (som gränsar till republiken Tyva), och ligger, 80 km från republikhuvudstaden Abakan. Khakassia är ett ekonomiskt utvecklat område med stora företag inom gruv- och metallindustrin. Tillstånd, för prospektering och utvinning av guldmalm i Uzhunzhul-områdets fyndigheter, har erhållits med giltighet under perioden den 20 november 2008 till den 20 november 2031.

Malmfältet Nemir-Chazygolskoye, som omfattar den östra delen av licensområdet, är beläget sydost om Uybatsky. Guldmalmsförekomster har upptäckts inom Yurkovsky, Vostochny och Paraspan. Dessutom finns det skiktade ådror med guld inom licensområdet.

Malmfältet, som är ett kontaktområde till granitmassivet Basino-Uzhunzhul, sträcker sig över 20 km i nordöstlig riktning och har en tjockhet som varierar mellan 4 och 10 km.

Licensområdet Uzhunzhul

Betydande delar av licensområdet utgörs av intrusivt berg. Intrusivt berg är indelat i fem typer. Alla bildar de intrusiva massiv som sträcker sig i nordöstlig längdriktning. De bildar även små bestånd av syenit, granit, granodiorit, gabbro, gabbro-diorit samt diorit-porfyr.

Förkastningarna, som löper i nordöst, tender mot samma riktning som de strukturer som påträffas i Uybatsky. Flera anomalier representeras av miloniter samt kataklasiter, och de associeras med vallar, förändringszoner, guld, bly-zink, koppar samt molybden-mineraliseringar.

De förkastningar som löper i nordväst och norfsyd äv mindre välutvecklade. I regel korsar de varandra, samt förskjuter förkastningszoner med andra längdriktningar.

Psylfidisk metasomatit påträffas, bland licensområdets förkastningszoner. Psylfidisk metasomatit utvecklas via kontakt med granitmassiv samt kännetecknas av intensiv pyrit-mineralisering och silicificering. Oxidzonen har ett djup om 130–150m från ytan.

Beresitiska- och propylitiska zoner är allmänt representerade bland de intrusiva komplexen. De utvecklas längs nordostliga och östvästliga förkastningar. Bredden på dessa zoner varierar mellan tiotals cm och tiotals m, samt kan uppgå till 3–4 km i längd.

Den producerande Kuznetsovskoye-gruvan ligger flera kilometer sydost om gränsen till området Uzhunzhul.

Igrgols förkastningszon styr den guldbärande malmstrukturen inom licensområdet. Den representerar ett antal förkastningar som löper i nordostlig och östvästlig riktning. Alla guldbärande malmkroppar uppstår inom detta område.

Inom licensområdet finns huvudsakligen två malmtyper; guld-kvarts samt guld-kvarts-sulfider. Guld-kvarts-typer är lokaliserade inom intrusiva massiv. Guld-kvarts-sulfid-typer finns i kontaktytorna mellan intrusiva massiv.

Guld-kvarts-typer förekommer främst inom fyndigheterna Vostochny Flank samt Yurkovsky.

Yurkovsky-fyndigheten innehåller 12 guldförande zoner och återfinns i brant stupande tektoniska sprickbildningar. Dessa löper i nordostlig respektive östvästlig riktning. Zonernas längd varierar från 400-2 500m, och de är upp till 350m djupa. Zonernas bredd varierar mellan 0,3-150m. De består av beresit och propylit med guld-kvartsådror.

Den huvudsakliga mineralsorten som påträffas i malmen är pyrit, med förekomster av arsenikkis, kopparkis, blyglans samt nativt guld. Den maximala guldhalten i malmkropparna är 150 g/t. Snitthalten varierar mellan 3,0-35,3 g/t beroende på zon.

Vostochny-flankens förekomst inkorporerar mellan 4,2-47,0m breda malmkroppar som är upp till 520m långa. Guldhalten är upp till 4,8 g/t. Fyndigheten Paraspan har uppvisat en potential om 30 g/t.

Alluvial utvinning har pågått historiskt inom licensområdet Uzhunzhul sedan 1835. Hittills har 1,9 ton guld utvunnits.

Inom Uzhunzhul finner man de bästa förutsättningarna för en framgångsrik prospektering i de fyra områdena Yurkovsky, Vostochny Flank, Vostochny samt Paraspan.

Tardan
Staroverinskaya
Kara-Beldyr
Uzhunzhul