Om företaget
En central del i affarsiden är även att idka prospektering.

Bolaget har två gruvor i drift: Tardan i Republiken Tyva och Staroverinskaya i regionen Zabaikalsky. I Republiken Tyva äger bolaget Kara-Beldyr. Det är en framskriden prospekteringstillgång i processen för att erhålla  relevanta  gruvdrifts- och bearbetningstillstånd. Dessutom äger bolaget Uzhunzhul-licensen i Republiken Khakassia, som är en prospekteringstillgång i ett tidigt skede.

Auriant har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på den svenska Nasdaq First North Premier Growth Market-börsen. Det finns 98 768 270 utgivna stamaktier som ägs av 3 048 Auriant-aktieägare per den 31 december 2023 var börsvärdet cirka 143,2 MSEK (motsvarande 14,3 MUSD).

År 2023 hade Auriant i genomsnitt 460 anställda, exklusive entreprenörer. År 2023 producerades 668.3 kg
(24 486 oz) guld.

Auriant har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på den svenska NASDAQ First North Premier Growth Market.

Antalet aktieägare var 3 048 och bolaget hade 98 768 270 utgivna stamaktier per den 31 december 2023 och ett börsvärde var 143,2 miljoner kronor (motsvarande 14,3 miljoner USD).

Historia

2004

En grupp entreprenörer och svenska investerare grundade Aurant Mining 2004, genom att förvärva egendomen Tardan i Republiken Tyva.

2005

Bolaget noterades, för att skaffa finansiering och utveckla projektet, som Central Asia Gold (CAG) på NGM Nordic Growth Market den 29 mars 2005.

Det första guldet hälldes i Tardan (från Kopto-fyndigheten) under 2005.

2006

Bolaget färvärvade gruvrättigheter för Kopylovskoye, Artel Lena, Artel Tyva, Uzhunzhul samt Kara-Beldyr under 2006. Bolaget startade då även guldproduktion vid Tardan.

2008

Under 2008 ingick CAG ett joint venture-avtal med den stora kanadensiska guldproducenten Centerra Gold. Syftet med avtalet var att utveckla den stora greenfield-guldfyndigheten Kara-Beldyr i Republiken Tyva. Enligt avtalets villkor skulle Centerra Gold tjäna in genom att fortsätta prospekteringsaktiviteterna. Centerra Gold ökade gradvis sin andel till 70 % genom att investera i prospektering vid Kara-beldyr, som Bolaget sedan köpte ut under 2014 i utbyte mot framtida nettobetalningar av smältverkets royalty på eventuell mineralproduktion från Kara-Beldyr-fyndigheten.

2009

En strategisk översyn av bolagets utveckling ledde, samma år 2008, till en sammanslagning med NMC (ett bolag som äger ett antal ryska guldgruvor och licenser). Sammanslagningen slutfördes i mars 2009. Kopylovskoye-fyndigheten delades av, som en del av sammanslagningen, som ett separat bolag (Kopylovskoye AB) till befintliga aktieägare. CAG förvärvade flera ryska guldgruvbolag. En av ägarna till NMC blev ägare till Central Asia Gold. NMC är knutet till den amerikanskfödde entreprenören Preston Haskell. Han har varit verksam som affärsman i Ryssland sedan början av 1990-talet.

2010

Den 19 juli 2010 bytte bolaget sin notering till Nasdaq First North Premier Growth Market-börsen i Sverige. Det gjordes som ett steg mot att i slutändan söka en notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

2011

Rationaliseringen av bolagets guldtillgångar, under 2010 och 2011, resulterade i en övergång från den alluviala brytningen till en malm-baserad brytning. Detta ledde till försäljningar av ett antal alluviallicenser i Irkutsk-regionen, samt i republiken Tyva. Bolaget behöll flera alluviala fyndigheter i Zabaikalsky-regionen, eftersom de ingår i Staroverinskayas gruvrättigheter. Den alluviala produktionen är outsourcad till entreprenörer, där ett av bolagets dotterbolag erhåller royalty på guldproduktionen.

2012

Under 2012 skedde en omorganisation i bolagets ledning, och en ny strategi antogs. Den nya strategin innebär, med hänsyn till bolagets bakgrund att bli en effektiv medelstor guldproducent, ett fokus på de tre huvudområdena: 1) Att på kort sikt minska kostnaderna samt öka produktionen vid befintliga gruvor till full kapacitet. 2) Att på medellång sikt fortsätta prospekteringen av befintliga tillgångar för att utöka resursbasen, för att förlänga gruvans livslängd samt för att få nya gruvor i produktion. 3) Att på medellång till lång sikt positionera Auriant som ett konsolideringsverktyg för ryska guldtillgångar.

Bolagets namn ändrades, i samband med den nya strategin, till Auriant Mining AB. Namnet återspeglar det latinska namnet för guld, "aurum", och dess Au-tecken i det periodiska systemet för kemiska grundämnen.

2013

I augusti 2012 togs Tardans lakningsanläggningen i drift. Det resulterade under 2013, jämfört med föregående år, till en ökning av guldproduktionen med 78 %.

2017

Bolaget tog beslutet att bygga om Tardan-anläggningen till en enda processflödesväg för Carbon-in-Leach (CIL), under 2017, efter fem år av guldproduktion via både gravitations- och lakningsåtervinningsmetoder. Anledningen var att man ville uppnå en ökning med 30 % i Au-utvinning (som skulle överstiga 90 %), samt för att man ville göra guldutvinningsprocessen mer miljövänlig. Auriant Mining genomförde en företrädesemission under tredje kvartalet 2017, för att finansiera konstruktionen av CIL-anläggningen. Emissionen ökade bolagets kapital med 142,4 MSEK (cirka 18 MUSD), genom en skuldavräkning och kontantinsats för nyemitterade aktier. Bolaget tillfördes en kassalikvid på cirka 67,9 MSEK före transaktionskostnaderna.

2019

Den ryska Statskommittén för mineralreserver (GKZ) godkände i april 2019 resurserna i Kara-Beldyr-fyndigheten. De godkända resurserna Kara-Beldyr C1 och C2 uppgår till 842 000 ozs guld (26,2 ton) med en snitthalt på 3,38 g/t, samt 2 044 m ozs silver (63,6 ton) med en snitthalt på 8,2 g/t.

Tardan CIL-anläggningskonstruktionen slutfördes under det tredje kvartalet 2019, och den nya anläggningen nådde snabbt sin beräknade genomströmning samt återvinningsgrad.

2020

Den totala produktionen av malmbaserat (CIL vid Tardan) och alluvialt (vid Staroverinskaya) guld uppgick till 965 kg (31 014 oz) under 2020. Bolaget tillkännagav en produktionsprognos för 2021 på 900–930 kg Au.

Våra värderingar
1
Personal
Respekt

Vi arbetar för att tillhandahålla en positiv arbetsmiljö, utan diskriminering och trakasserier, i alla våra verksamheter. Vi agerar samt behandlar varandra med värdighet och respekt. Vi tror att våra anställda presterar bättre resultat, om de behandlas med respekt. Vi ger alla våra anställda samma möjligheter att utvecklas karriärsmässigt. Vi belönar och uppmuntrar samarbete, kreativitet samt förnyelse.

Säkerhet

Personalen är vår viktigaste tillgång. Det är personalen som bygger upp våra gruvor och bryter dess mineraler. Vår främsta prioritet är att skapa och upprätthålla en hälsosam samt säker arbetsmiljö för de anställda. Vi söker ständigt efter nya och innovativa metoder för att trygga våra anställdas säkerhet. Vi är stolta över att antalet olyckor och antalet skador i företaget är mycket lågt, om man jämför med sektorn i övrigt.

Miljö och samhälle
Ansvarsfull gruvproduktion

För oss är miljömedvetenheten en central fråga, eftersom vi är ett företag som är aktivt inom områden som inbegriper miljörisker. Större delen av vår verksamhet bedrivs på landområden som är känsliga för gruvproduktionens påverkan. Vi är medvetna om att vi bedriver vår verksamhet på platser där det bor människor. Vi försöker därför minimera verksamhetens negativa effekter på miljön. Det gör vi genom att använda en innovativ teknik, genom att fortlöpande optimera vårt utnyttjande av resurser samt genom att minska industriavfallet.

Socialt ansvar

Vi engagerar oss aktivt i de lokal samhällen där vi verkar. Det gör vi bland annat genom att stötta utbildning och infrastruktur, samt genom att i första hand erbjuda lokalbefolkningen arbets möjligheter i företaget.

Integritet och företagsstyrning
Integritet och företagsstyrning

Vi är, för att nå framgång, beroende av förtroende och stöd från samtliga intressenter. Bland dessa omfattas aktieägare, anställda, leverantörer, entreprenörer, stat samt lokala myndigheter. Vi strävar efter att uppnå högsta möjliga integritet och hållbarhet. Hos oss råder nolltolerans mot korruption. Vårt mål är att uppnå maximal transparens i våra kontakter med myndigheterna, och vi försvarar våra intressen i domstol om det blir nödvändigt. Vi är uppriktigt övertygade om att en god företagsstyrning är metoden, för att skapa värde för aktieägarna. Vår styrelse utgörs, av den anledningen, till större delen av personer som inte befinner sig i en ledande ställning, samt av oberoende chefer med stor erfarenhet av gruvdrift och hur det är att leda publika företag. Vi vill kunna leverera våra aktieägare ett maximalt värde. Därför har vi som vår framtida avsikt att ytterligare stärka företagets styrning.

Koncernstruktur

AUR AB:s koncernstruktur den 06 februari 2024 framgår av nedanstående tabell.

Company

Auriant Mining AB

Location

Stockholm, Sverige

Operations

Moderbolag

Ownership

Se avsnittet Aktieinformation

Subsidiaries
Company

LLC Tardan Gold

Location

Kyzyl, Tyva-regionen, Ryssland

Operations

Licensinnehavare och ansvarigt för malmbaserad guldproduktion och prospektering vid licensområdena Tardan och Större Tardan.

Ownership

100% ägt av AUR AB

Company

LLC GRE 324

Location

Chita, Zabaikalsky-regionen, Ryssland

Operations

Licensinnehavare, ansvarig för alluvial guldproduktion i licensområdet Staroverinskaya.

Ownership

60% ägt av AUR AB
40% ägt av LLC Tardan Gold

Company

LLC Uzhunzhul

Location

Abakan, Republic of Khakassia, Russia

Operations

Licensinnehavare, licensområdet Uzhunzhul.

Ownership

1% ägt av AUR AB
99% ägt av LLC Tardan Gold

Company

LLC Auriant Management

Location

Moskva, Ryssland

Operations

Konsulttjänster till ryska dotterbolag.

Ownership

50% ägt av AUR AB
50% ägt av LLC Tardan Gold

Company

Awilia Enterprises Limited

Location

Limassol, Cypern

Operations

Ägare av det verksamhetsdrivande bolaget, LLC Kara-Beldyr.

Ownership

70% ägt av Auriant Cyprus Limited
30% ägt av AUR AB

Company

Auriant Cyprus Limited

Location

Limassol, Cypern

Operations

Medägare av Awilia Enterprises Limited (innehar 70 % av Awilia Enterprises Limited).

Ownership

100% ägt av AUR AB

Company

LLC Kara-Beldyr

Location

Kyzyl, Tyva-regionen, Ryssland

Operations

Licensinnehavare, licensområdet Kara-Beldyr.

Ownership

100% ägt av Awilia Enterprises Limited